lakopark

Az Allianz lakóközösség-biztosítás a lakóépület, a közösségi ingóságok és a magántulajdonú lakások védelmére egyaránt kiterjed. A szolgáltatások között a jogvédelem-biztosítás és a felújítás-biztosítás is megtalálható.

Biztos alap – a vagyonbiztosításban vállalt kockázatok

Tűz, vihar, jégverés, villámcsapás és annak indukciós hatása, felhőszakadás, robbanás és robbantás, árvíz, hónyomás, földcsuszamlás, kő- és földomlás, idegen tárgyak rádőlése, ismeretlen építmény, üreg beomlása, idegen jármű ütközése, csőtörés, földrengés, beázás, üvegtörés, zárcsere, épületrongálás, betöréses lopás, lopás és rablás.

biztosítási összegen felül térítjük a kárral kapcsolatos mentés, bontás, ideiglenes tetőépítés költségeit, a szükséges hatósági engedélyezések díját, , valamint a rom és törmelék eltakarítását is. Szintén térül az ideiglenes lakás bérleti díja, ha egy káresemény következtében a lakóépület vagy egyes lakások lakhatatlanná váltak

A kiegészítő biztosítások és záradékok

Felelősségbiztosítások
Azokra a másoknak okozott személysérüléses vagy dologi károkra nyújt fedezetet, amelyeket a lakóközösség vagy egy tagja mint épülettulajdonos,  használó vagy felújító okozott.

Többletszolgáltatás külön díj nélkül:
Ha a közösség rendelkezik kiegészítő felelősségbiztosítással, akkor a lakóközösség képviselőjére külön díj nélkül nyújtjuk a közös képviselők felelősségbiztosítását.

Üvegbiztosítás
Az üvegbiztosítás kiterjesztésével az épület 4 mm-nél vastagabb, valamint különleges üvegei is biztosítva lesznek. Ezzel a különösen óvott festett, metszett, kopolit-, drót- vagy biztonsági üvegezések kárai is megtérülnek.

Rongálásbiztosítás
Több szolgáltatást is magába foglal, egyrészt az alapszolgáltatás épületrongálási kárait kiegészítve kiterjed az épület berendezések és tartozékok rongálási és lopási káraira. Ezenkívül fedezetet nyújt kaputelefon-rongálásra, liftrongálásra és a biztosított vagyontárgyak vandalizmus miatt keletkezett káraira is.

Többletszolgáltatásaink külön díj nélkül:
A rongálásbiztosítás kiterjesztésével megtérülnek a biztosított lakóépület liftjének törés- vagy repedéskárai is! Ezenfelül az új építésű, 10 évesnél fiatalabb épületek esetében többletszolgáltatások vehetők igénybe a károsodott falazat, burkolat és az elektromos sorompó kárainak helyreállítására.

A Költségtudatos záradék keretében külön díj nélkül biztosítva vannak lopás, törés és összefestés ellen a közösség  tulajdonában lévő és energia megtakarítást eredményező berendezések és szerkezetek.

Jogvédelem-biztosítás
A jogi érdekek érvényesítésében segíti a lakóközösséget. A közösség anyagi helyzetétől függetlenül lehetővé teszi az adott helyzetben szükséges és megfelelő jogi érdekképviselet igénybevételét, mivel ennek költségeit a biztosító vállalja a közösség helyett négy fő területen:

   • a működéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos igények érvényesítésekor,
   • általános szerződéses jogvédelem, például polgári jogi szerződések megszegése, közös tulajdonú részek adás-vételével kapcsolatban felmerült jogviták esetén,
   • kártérítési jogvédelem, a lakóközösség által elszenvedett jogsérelem vagy az általa okozott károk miatti igények érvényesítésekor,
   • munkaügyi jogvédelem, a közösséggel munkaviszonyban állókkal szembeni jogviták esetében.

A feltételek alapján térül a lakóközösséget képviselő ügyvédi költség, az illeték, az igazságügyi és a független szakértői tevékenység díja, továbbá a bírósági, hatósági és a végrehajtási eljárás díja is. Például: A közös költséggel hátralékba került lakóközösségi tagok külön tulajdonára vezetett jelzálogjog bejegyzési eljárás és az esetleges bírósági igényérvényesítés kapcsán felmerülő költségeket (pl. illetékek, ügyvédi költség, bírói eljárás díja) szintén megtéríti a biztosító.

Tetőbeázás- és panelhézag biztosítás
A biztosítás alapján a tetőszigetelés meghibásodása, a panelhézag-tömítések elöregedése miatt kialakult beázás károk térülnek meg mind az épületek, melléképületek, mind a közös ingóságok esetében. Szintén térülnek a nyílászárók szigetelési hibái miatti beázások, sőt a külön tulajdonokban, a lakásokban keletkezett tetőbeázás károk is.

Csoportos családi balesetbiztosítás
A közösség a tagjaira és a velük közös háztartásban élő hozzátartozókra kötheti meg. A kockázatviselés a világ minden részén érvényes, és a baleset miatt bekövetkezett maradandó vagy részleges egészségkárosodásra nyújt térítést.

Többletszolgáltatásunk külön díj nélkül:
A feladatait természetes személyként ellátó közös képviselőre is érvényes a lakóközösség csoportos családi baleset-biztosítása.

Felújítás-biztosítás
Fedezet a lakóépület kisebb-nagyobb korszerűsítése, felújítása idejére. A tűz- és az elemi károkon túl a betörés, a lopás és az épületrongálás miatti károk is térülnek. A felújítás-biztosítással a munkák során szükséges valamennyi építő- és segédanyag, épülettartozék és épület-berendezés biztosítható.

Díjkedvezmények

 • az épület kora,
 • az épület műszaki állapota,
 • a biztosítás tartama alapján, valamint
 • bankszámláról történő díjlehívás útján történő díjfizetés esetén.
 • a havitól eltérő díjfizetési gyakoriság választása esetén,
 • a lakások és albetétek száma alapján (tömegengedmény).